Wegomi
wegomi

Pronunciation Chart - PinYin

The Chinese Phonetic Alphabet

There have been many different systems of transcription used for learning to pronounce Chinese. Today the official transcription accepted on an international basis is the Pinyin alphabet, developed in China at the end of the 1950's. A syllable in Chinese is composed of an initial, which is a consonant that begins the syllable, and a final, wich covers the rest of the syllable.

PinYin Initials
b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s  
Finals a ba pa ma fa da ta na la ga ka ha . . . zha cha sha . za ca sa a
o bo po mo fo . . . . . . . . . . . . . . . . . o
e . . me . de te ne le ge ke he . . . zhe che she re ze ce se e
-i * . . . . . . . . . . . . . . zhi chi shi ri zi ci si
er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . er
ai bai pai mai dai tai nai lai gai kai hai . . . zhai chai shai . zai cai sai ai
ei bei pei mei fei dei . nei lei gei . hei . . . zhei . shei . zei . . ei
ao bao pao mao . dao tao nao lao gao kao hao . . . zhao chao shao rao zao cao sao ao
ou . pou mou fou dou tou nou lou gou kou hou . . . zhou chou shou rou zou cou sou ou
an ban pan man fan dan tan nan lan gan kan han . . . zhan chan shan ran zan can san an
en ben pen man fen den . nen . gen ken hen . . . zhen chen shen ren zen cen sen en
ang bang pang mang fang dang tang nang lang gang kang hang . . . zhang chang shang rang zang cang sang ang
eng beng peng meng feng deng teng neng leng geng keng heng . . . zheng cheng sheng reng zeng ceng seng eng
i bi pi mi . di ti ni li . . . ji qi xi . . . . . . . yi
ia . . . . . . . lia . . . jia qia xia . . . . . . . ya
iao biao piao miao . diao tiao niao liao . . . jiao qiao xiao . . . . . . . yao
ie bie pie mie . die tie nie lie . . . jie qie xie . . . . . . . ye
iou . . miu . diu . niu liu . . . jiu qiu xiu . . . . . . . you
ian bian pian mian . dian tian nian lian . . . jian qian xian . . . . . . . yan
in bin pin min . . . nin lin . . . jin qin xin . . . . . . . yin
iang . . . . . . niang liang . . . jiang qiang xiang . . . . . . . yang
ing bing ping ming . ding ting ning ling . . . jing qing xing . . . . . . . ying
u bu pu mu fu du tu nu lu gu ku hu . . . zhu chu shu ru zu cu su wu
ua . . . . . . . . . . hua . . . zhua chua shua rua . . . wa
uo . . . . duo tuo nuo luo guo kuo huo . . . zhuo chuo shuo ruo . . . wo
uai . . . . . . . . guai kuai huai . . . zhuai chuai shuai . . . . wai
uei . . . . dui tui . . gui kui hui . . . zhui chui shui rui zui cui sui wai
uan . . . . duan tuan nuan luan guan kuan huan . . . zhuan chuan shuan ruan zuan cuan suan wan
uen . . . . dun tun . lun gun kun hun . . . zhun chun xhun run zun cun sun wen
uang . . . . . . . . guang kuang huang . . . zhuang chuang shuang . . . . wang
ueng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . weng
ong . . . . dong tong nong long gong kong hong . . . zhong chong . rong zong cong song .
u . . . . . . nu lu . . . ju qu xu . . . . zue . . yu
ue . . . . . . nue lue . . . jue que xue . . . . . . . yue
uan . . . . . . . . . . . juan quan xuan . . . . . . . yuan
un . . . .. . . . . . . . jun qun xun . . . . . . . yun
iong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yong